ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ ร่วมกัน

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และควบคุมไม่ให้โรคกระจายเป็นวงกว้าง ทางเขตได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่รับทราบ และให้หมั่นดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่นภายในโรงเรียนเป็นประจำ โดยเฉพาะห้องน้ำซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โดยหากพบเด็กมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดหัว ปวดท้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร มีน้ำลายเหนียวมากผิดปกติ สงสัยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขทันที เพื่อตรวจสอบ รักษาและควบคุมโรคได้ทันท่วงที

/ขอบคุณ สสส