ชื่อองค์กร

กองทุนปั้นดินให้เป็นดาว หรือ Rock star Foundation

ประเภท

กองทุน เพื่อพัฒนาเด็กผู้หญิง

วิสัยทัศน์

ทำให้เด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด

กองทุนฯ มีวิสัยทัศน์คือทำให้เด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม องค์กรฯ พยายามให้เครื่องมือแก่เด็กหญิงเหล่านี้ ตามที่พวกเขาจำเป็นต้องการเพื่อ ให้กลายเป็นผู้ที่มีความมานะพยายามในตนเองเพื่อบรรลุอนาคตที่หวังไว้

พันธกิจ คือ

  • สรรหาเด็กหญิงที่มีความสามารถด้านการเรียนและมีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์ จากสภาวะแวดล้อมที่ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีแรงขับอันเข้มแข็งในการเรียนรู้
  • จัดหาโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ให้กับเด็กหญิงที่มีแววเหล่านี้
  • จัดหาโครงสร้างสนับสนุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเด็กหญิงที่มีแววแต่ละคน มีการเปลี่ยนผ่านที่เรียบร้อยไปสู่ สิ่งแวดล้อมอันใหม่ ที่ท้าทาย
  • สร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง และแบบระยะยาว กับเด็กหญิงที่มีแวว ร่วมกับครอบครัวของเด็กเหล่นั้น รวมทั้งภาคี ผู้ให้ทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนร่วม

กองทุนฯ เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความรัก ทำงานด้านการศึกษา และสร้างเสริมพลังอำนาจแก่เด็กหญิง ผ่านโอกาสทางการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม

เหตุใดจึงให้การศึกษาแก้เด็กหญิง

สตรีเป็นนักการศึกษาขั้นปฐมของสังคม หากให้การศึกษาแก่เด็กหญิงสักคน วันหนึ่งก็จะมีมารดาที่มีการศึกษา การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงเป็นการคุ้มทุนคืนทุนที่สูงที่สุดอันเดียวในบรรดาการลงทุนด้านการพัฒนาทั้งหลาย  ให้ผลประโยชน์ทั้งทางสังคมและส่วนบุคคล  การศึกษาจัดหาโอกาสแก่เด็กหญิง เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่พวกเขา เป็นดั่งกุญแจสู้กับความยากจน การกีดกันแบ่งแยก และความอยุติธรรม

/ขอบคุณ สสส