My Blog

Category: Travel News (page 1 of 2)

วัดพระธาตุ หรือ วัดพระธาตุศาลาขาว

วัดแห่งนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุ, วัดพระธาตุศาลาขาว, วัดพระธาตุสวนแดงหรือวัดธาตุนอกสาเหตุที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าวัดพระธาตุสวนแดงนั้น เป็นผลมาจากด้านทิศตะวันออกของวัด ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของวัดสวนแตงและตลาดสวนแตง ส่วนที่เรียกว่า วัดธาตุนอกนี้ ก็เพื่อไม่ให้ซ้ำกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเรียกว่า “วัดพระธาตุใน” เนื่องจากวัดทั้งสองมีพระปรางค์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ภายในวัดพระธาตุก็ยังมีสิ่งน่าสนใจมากมาย เช่น ศาลาการเปรียญ, พระปรางค์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระปรางค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแต่ขนาดย่อมกว่า มีความสูงประมาณ 20-25 เมตร จากสภาพที่หลงเหลือปัจจุบันเป็นพระปรางค์เดี่ยว มีบันไดและซุ้มประตู ยอดพระปรางค์มนกว่ายอดพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งมียอดแหลม แผ่นอิฐมีขนาดเล็ก และสอด้วยปูนหวาน เนื้อหยาบ จากหลักฐานของโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบได้จากพระปรางค์ สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างราว พ.ศ.1967-2031 ในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) หรือพระบรมไตรโลกนาถ ถัดจากพระปรางค์ บริเวณข้างอุโบสถวัด มีสวนหย่อมขนาดเล็กให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันยังเป็นสถานที่จำพรรษที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสำหรับพระภิกษุสามเณรอีกด้วย
Continue reading

ริมสายธารลานกระทงสาย

สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตาก ที่ไม่เพียงเปี่ยมด้วยวิวงามยามตะวันลับฟ้าเหนือทิวเขาเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยที่คุณจะได้มองเห็นกระทงสายนับพันไหลเป็นริ้วทอประกายระยิบระยับกลางลำน้ำปิง นอกจากนี้บริเวณเดียวกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางตากสินและหอกิตติคุณ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้จัดนิทรรศการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดอีกด้วย
Continue reading

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แบ่งส่วนดำเนินการตามพันธกิจเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการ (Exhibition) โดยจัดในรูปนิทรรศการซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งจะเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้หลากหลายและทันสมัย และส่วนตัวอย่างสำหรับอ้างอิง (Reference collection) เป็นส่วนของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่มีการเก็บรวบรวมและจำแนกชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา เทียบเคียงตัวอย่าง นำไปสู่การผลิตงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา

นิทรรศการทางธรรมชาติวิทยา

1.นิทรรศการนอกอาคาร จัดแสดงตัวอย่างหินชนิดต่างๆ เรียงตามทางเดินรอบอาคาร พร้อมป้ายอธิบายบอกชื่อ และประโยชน์ รวมถึงแหล่งที่พบ นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของประติมากรรมไดโนเสาร์ 3 ตัว อีกด้วย

2.ห้องโถง จัดแสดงผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดทักษะจากงานวันเด็กแห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อการประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนผู้มีความสามารถ

3.กำเนิดโลกและมาตราธรณีการ (Earth Study) จัดแสดงที่ชั้น 1 นิทรรศการชั้นนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับระบสุริยจักรวาล การเกิดโลก กำเนิดประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศของประเทศลอดจนธรณีสัณฐานของภาคใต้ประเทศไทย ตลอดทางเดินจะแสดงเรื่องราวของโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่กำเนิดโลกจนเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิต มีการแสดงตัวอย่างหิน แร่ และซากฟอสซิลที่ค้นพบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบจำลองมหายุคต่างๆของโลก และป่าโบราณยุคคาร์บอนิเฟอรัสอีกด้วย

4.มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ (Amazing Nature) จัดแสดงที่ชั้นลอย เป็นนิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้หลากหลายและทันสมัย เช่น การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลไกภายในสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยนำเสนอในรูปแบบของเครื่องเล่นและหุ่นจำลองที่สัมผัสและจับต้องได้ เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม รับความรู้และความเพลิดเพลินในขณะเดียวกัน อกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองพร้อมคำบรรยายวิวัฒนาการบรรพบุรุษของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน

5.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) จัดแสดงที่ชั้น 2 แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ทั้งในรูปโปสเตอร์ รวมทั้งหุ่นจำลองปลาทะเลชนิดต่างๆซึ่งหล่อจากไฟเบอร์กลาส และตัวอย่างสิ่งมีชีวิตซึ่งได้จัดเป็นหมวดหมู่ตามลำดับอนุกรมวิธาน ได้แก่ แมลง ปะการัง สัตว์เลื้อยคลาน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลากหลายชนิด

6.ระบบนิเวศธรรมชาติ (Ecosystem) จัดแสดงที่ชั้น 3 นิทรรศการชั้นนี้มุ่งให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ ทั้งบนบกและในน้ำ โดยนำเสนอเป็นแบบจำลองระบบนิเวศต่างๆ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน หาดหิน และหาดทรายบริเวณชายฝั่งทะเล อีกทั้งสัมผัสได้ถึงแบบจำลองระบบนิเวศป่าในเมืองไทยแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่อาศัยไปควบคู่กัน Continue reading

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

      สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของเจดีย์แห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้งศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ คงแนวคิดในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะพุทธสถานทางภาคเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เพื่อเตื่อนใจว่าพื้นที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบระหว่างคนไทยด้วยกันเอง จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อจำนวนมาก  ทั้งนี้ รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม อันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยทวารวดี องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ส่วนฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539 Continue reading

พระธาตุศรีคุณ

จะยกตำแห่งให้เป็นจังหวัดแห่งพระธาตุเลื่องชื่อเลยก็ได้สำหรับจังหวัดนครพนมแห่งนี้ เป็นที่รู้กันว่าถ้ามาเยือนจังหวัดนครพนมแล้วแต่ไม่ได้มาพระธาตุนี่ถือว่าพลาดเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งพระธาตุที่น่านำเสนอโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พระธาตุศรีคุณ พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2340 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.24862490 พระธาตุศรีคุณนั้นประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีคุณ Continue reading

ตลาดกลางคืน สะพานพุทธ

แหล่งรวมร้านค้ามากมายและความประทับใจยามค่ำคืนไว้ในที่เดียวกับตลาดสะพานพุทธ เขตพระนคร ตั้งแต่บริเวณสะพานพุทธไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าที่ตั้งอยู่ขนานกันทางฝั่งพระนคร ตอนกลางวันตรงนี้ เป็นท่าเรือข้ามฟากที่สัญจรของชาวกรุงเทพฯ แต่เมื่อตกเย็นริมทางเดินจะแปรเปลี่ยนเป็นตลาดนัดกลางคืน อันดับต้นๆ ของเหล่านักช็อปเมืองกรุงที่ไม่ควรพลาด ด้วยร้านค้ามากมายที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น หลากหลายให้เลือกชมและซื้อกันตามใจชอบ ทั้งของใหม่และของมือสอง อาทิ เสื้อผ้าหลากหลายแนว รองเท้า กระเป๋ายี่ห้อดังมือสองคุณภาพแบบมือหนึ่ง เป็นต้น และที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักช็อปคือของเก่าละลานตา ทั้งเครื่องดนตรี เช่น กีต้าร์แทบทุกรุ่น ซีดีเพลง ฯลฯ ในราคาย่อมเยาหรือต่อรองกันได้จนลงตัว นอกจากนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบงานศิลปะอาจมานั่งรับจ้างวาดรูปเหมือนและรูปล้อเลียนกันได้ หรือคนที่อยากได้รูปเหมือนก็มาใช้บริการได้ หรือคนที่ชอบการสัก ที่นี่ก็มีบริการเพ้นท์ร่างกาย หรือทำเฮนน่าก็ได้เช่นกัน และที่พลาดไม่ได้คือร้านอาหารมากมายที่มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และของกินเล่นให้เลือกทานตามแนวตลาดกันแบบไม่มีเบื่อ ก่อนจะปิดท้ายกับการถ่ายรูปบริเวณสะพานพุทธ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนและสีสันในเมืองกรุงเป็นความประทับใจอีกด้วย Continue reading

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา

เมื่อศิลปะจากน้ำมือชาวเขา คือความละเมียดละไมที่กลั่นมาจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ที่นี่จึงเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน และกำไล ให้ทุกคนได้เลือกซื้อหาตามใจชอบ และยังสามารถชมวิธีการทำเครื่องเงินจากชาวเขาที่ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย  Continue reading

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

สถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ได้ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) โดยได้ประกาศได้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่สร้างจากสมัยสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งมีความแตกต่างกันในการใช้วัสดุก่อสร้าง โบราณสถานด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏนั้นมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชรหรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์เพื่อปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง 2 กิโลเมตร  Continue reading

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่

พุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ในบริเวณวัดชากใหญ่ ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่กว่า 50 ไร่ ให้บรรยากาศร่มรื่นให้บรรยากาศเย็นสงบตั้งแต่เข้าสู่บริเวนพุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน

วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าไม้ใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์ มีเพียงกุฏิทำด้วยใบจาก จนถึงปีพ.ศ. 2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้มาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้และได้ศุภนิมิตว่ามีเทพเทพีมาบอกให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ตลอดไป ในอนาคตจะมีถาวรวัตถุเกิดขึ้นเพื่อเสริมบารมีท่าน ต่อมาจึงมีผู้ใจบุญสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นพุทธอุทยานสมคำพยากรณ์ Continue reading

พระธาตุปูแจ

ปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของแพร่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร  พระธาตุปูแจนั้นประดิษฐานในเจดีย์สี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร บรรจุพระธาตุตาตุ่มข้างขวา (กระดูกข้อเท้า) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีการระบุชัด แต่พระธาตุองค์นี้น่าจะมีอายุ ยาวนานหลายร้อยปี และเจ้าผู้ครองนครแพร่หลายพระองค์ได้บูรณปฏิสังขรณ์อยู่เสมอมา ซึ่งในปัจจุบันทางจังหวัดได้มีการจัดงานนมัสการพระธาตุปูแจขึ้น โดยตรงกับวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

Continue reading

Olderposts

Copyright © 2017 My Blog

Theme by Anders NorenUp ↑